Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Komisje

 

Wydziałowa Komisja Dydaktyczno-Programowa

Komisja została powołana na okres od 2016 do 2020 r.

Skład komisji:
1. ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII - przewodniczący
2. ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII
3. ks. dr hab. Dariusz Tabor, prof. UPJPII
4. dr hab. Witold Zalewski
5. ks. mgr Dariusz Skowron
6. Anna Nowak
7. Monika Smyth

Zadania komisji:

Zasadniczym celem komisji jest nadzór nad przygotowaniem programów i harmonogramów studiów, ich ocena merytoryczna oraz czuwanie nad stanem dokumentacji wydziałowej, dotyczącej prowadzonych w ramach wydziałów studiów.

1. Nadzór nad przygotowaniem programów i harmonogramów studiów na poszczególnych kierunkach.
2. Weryfikacja programów nauczania, w tym:
a) analiza zgodności programu z poziomem, profilem kształcenia, trybem studiów, tytułem zawodowym uzyskiwanym przez absolwenta;
b) kontrola programów studiów pod kątem zapewnienia studentom możliwości wyboru zajęć obieralnych w wymiarze 30 % punktów ECTS;
c) kontrola zgodności zakładanych w programach kształcenia efektów kształcenia z efektami dla wskazanego obszaru lub obszarów kształcenia, zawartych w Krajowych Ramach Kwalifikacyjnych dla Szkolnictwa Wyższego;
d) dostosowanie sylabusów do obowiązujących efektów, celów, metod nauczania, kontroli zamierzonych efektów kształcenia osiąganych przez studentów, treści, podręczników i lektur oraz ilości punktów ECTS;
e) weryfikacja przypisywania punktów ECTS na poszczególnych kierunkach, specjalnościach i modułach studiów;
3. Współpraca z kierownikami poszczególnych specjalności w celu przygotowania programów nauczania.
4. Ocena bazy dydaktycznej niezbędnej do realizacji programów kształcenia.
5. Nadzór nad prawidłową organizacją studiów.
6. Ocena układu zajęć.
7. Nadzór nad organizacją pracy biblioteki wydziałowej oraz jej dostępnością dla studentów.
8. Nadzór nad organizacją pracy zaplecza administracyjnego z uwzględnieniem dostępności dla studentów
9. Nadzór nad prawidłową organizacją studiów.
10. Kontrola dostępności administracji i obsługi dla studentów oraz nauczycieli akademickich.
11. Kontrola dokumentacji przebiegu studiów.
12. Kontrola dokumentacji dotyczącej rekrutacji studentów.
13. Sporządzenie dla Rady Wydziału rocznego raportu z działalności komisji, zawierającego m.in. postulaty dotyczące zmian procesu kształcenia studentów.

 

Wydziałowa Komisja ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

Komisja została powołana na okres od 2016 do 2020 r.

Skład komisji:
1. ks. prof. dr hab. Jacek Urban - przewodniczący
2. ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII
3. ks. dr hab. Dariusz Tabor, prof. UPJPII
4. dr hab. Witold Zalewski
5. lic. Wojciech Buda
6. Dominika Cora
7. Monika Smyth

Zadania komisji:

Zasadniczym zadaniem Komisji jest gromadzenie, analizowanie informacji oraz formułowanie wniosków dotyczących jakości kształcenia.

1. Zaplanowanie kontroli zajęć w wybranych jednostkach dydaktycznych wydziału.
2. Przeprowadzanie planowanych kontroli zajęć dydaktycznych.
3. Przeprowadzanie doraźnych kontroli zajęć dydaktycznych (np. w wyniku skarg).
4. Przeprowadzenie kompleksowej, obejmującej wszystkich studentów, ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu zajęć.
5. Analiza ankiet studentów i wyników kontroli.
6. Analiza informacji dotyczących poprawy jakości kształcenia oraz opracowywanie na podstawie analiz zaleceń dotyczących poziomu kształcenia.
7. Opracowywanie raz do roku raportów stanu jakości kształcenia na każdym kierunku, wraz z zaleceniami zmian oraz opisem przebiegu wdrażania zaleceń zawartych w poprzednich ocenach.
8. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli akademickich przez organizowanie szkoleń oraz seminariów naukowych.
9. Wnioskowanie w zakresie udoskonalania sposobów wdrażania, monitorowania i korygowania polityki zapewnienia jakości.

 

Wydziałowa Komisja ds. Parametryzacji oraz Sprawozdań z Działalności Naukowej

Komisja została powołana na okres od 2017 do 2020 r.

Zasadniczym celem komisji jest przygotowanie i sporządzenie sprawozdań dotyczących działalności naukowej Wydziału oraz przygotowanie Ewaluacji za okres 2017-2020.

Skład komisji:

1.  dr hab. Józef Cezary Kałużny - przewodniczący
2. dr hab. Tomasz Graff - wiceprzewodniczący
3. dr Sławomir Dryja (koordynator wydziałowy)
4. s. dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII
5. o. dr Dawid Kusz OP
6. dr Natasza Styrna
7. dr Barbara Ciciora-Czwórnóg
8. dr Maciej Zakrzewski

Zadania komisji:

1. Śledzenie prawodawstwa dotyczącego parametryzacji oraz sprawozdań z działalności naukowej wydziału.
2. Sporządzenie i rozesłanie kwestionariuszy dla pracowników dydaktycznych dotyczących dorobku naukowego i działalności organizacyjnej.
3. Udzielanie informacji pracownikom dotyczących parametryzacji oraz sprawozdań z działalności naukowej.
4. Sporządzenie sprawozdań w wersji elektronicznej oraz papierowej dotyczących parametryzacji oraz sprawozdań z działalności naukowej.
5. Uczestnictwo w pracach uczelnianej komisji do spraw parametryzacji.
6. Analiza informacji dotyczących działalności naukowej pracowników wydziału i sporządzenie dla Rady Wydziału sprawozdania z działalności komisji, zawierającej m.in. postulaty dotyczące kierunku rozwoju naukowego Wydziału.

 

Wydziałowa Komisja ds. Podziału Środków na Działalność Naukową

Komisja została powołana na okres od 2016 do 2020 r.

Zasadniczym celem komisji jest przygotowanie procedury i przeprowadzenie podziału środków na działalność naukową, będących w dyspozycji wydziału.

Skład komisji:

1. ks. prof. dr hab. Jacek Urban - przewodniczący
2. ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII
3. dr hab. Tomasz Graff
4. bp dr hab. Grzegorz Ryś
5. ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak
6. dr hab. Wojciech Kęder, prof. UPJPII
7. ks. prof. dr hab. Józef Marecki
8. prof. dr hab. Maciej Salamon
9. ks. dr hab. Dariusz Tabor, prof. UPJPII
10. ks. prof. dr hab. Andrzej Witko
11. dr hab. Marta Leśniakowska, prof. UPJPII
12. dr hab. Bogusław Krasnowolski, prof. UPJPII
13. prof. dr hab. Wiesław Delimat
14. ks. prof. dr hab. Jan Józef Janicki
15. dr Józef Skrabski
16. dr Natalia Krupa
17. dr Sławomir Dryja

Zadania komisji:

1. Ustalenie zasad podziału środków na podtrzymanie potencjału badawczego.
2. Ustalenie zasad podziału środków na działalność naukową z innych źródeł finansowania.
3. Przyjmowanie wnioski pracowników dotyczących przydziału środków.
4. Dokonanie podziału środków będących do dyspozycji wydziału i przydzielenie ich poszczególnym pracownikom.
5. Analiza wykorzystania środków oraz przedstawienie postulatów dotyczące polityki wydziału w tej kwestii.

 

Zespół ds. Promocji Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego 

dr hab. Józef Cezary Kałużny, przew.

s. dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII

dr Paweł Krokosz 

dr Sławomir Dryja 

 

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020