Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Przewód doktorski

W zwiazku z wprowadzeniem dn. 20 lipca 2018 r. nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Konstytucja dla nauki) na podstawie Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce po 30 kwietnia 2019 r. nie wszczyna sie przewodów doktorskich.

W przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że:
1) jeżeli nadanie stopnia lub tytułu następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1;
2) w uczelni stopień nadaje:
a) do dnia 30 września 2019 r. – rada jednostki organizacyjnej,
b) od dnia 1 października 2019 r. – Senat UPJPII.

 

Regulamin nadawania stopni i tytułu profesora na UPJPII obowiązujacy od 23 września 2019 r.

Rozporządzenie MNiSW z dn. 19.01.2018 r. ws. szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim

 

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020