Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

O nas

Nazwy obcojęzyczne Wydziału:
Facultas Historiae et Hereditatis Culturalis
Faculty of History and Cultural Heritage
Faculté d'Histoire et du Patrimoine Culturel
Факультет истории и культурного наследия
Факулътет iсторiї i культурної cnaдщини
Facoltà di Storia e Patrimonio Culturale

"Celem działalności Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego jest badanie i upowszechnianie znajomości dziejów Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem jego roli w historii i kulturze narodów słowiańskich, w tym przede wszystkim Polski. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego prowadzi także studia międzyuczelniane, międzywydziałowe, podyplomowe, kursy specjalistyczne, szkolenia i warsztaty, których celem jest aktualizacja, doskonalenie i pogłębianie wiedzy uzyskanej w trakcie studiów zasadniczych oraz propagowanie historii Kościoła i kultury.
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego realizuje wymogi i standardy akredytacyjne w zakresie jakości kształcenia i jej oceny, systemu punktów kredytowych oraz współpracy z innymi ośrodkami naukowymi."
                                                                            Statut UPJPII, pkt. 159, 156-166

Wydział Historii Kościoła na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie został utworzony decyzją Jana Pawła II na mocy motu proprio "Beata Hedvigis" z 8 grudnia 1981 r. W 2008 została zmieniona nazwa wydziału z Wydziału Historii Kościoła na Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego. W tymże roku dokonano reformy struktury Wydziału powołując trzy instytuty: Instytut Historii, Instytut Historii Sztuki i Kultury oraz Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej.

 

Kształcimy studentów na studiach licencjackich (I stopnia), magisterskich-uzupełniających (II stopnia) oraz doktoranckich (III stopnia).

 

INSTYTUT HISTORII
Kierunek Turystyka i Zarządzanie Dziedzictwem (praktyczny)
specjalności lic.: 1/Turystyka Historyczna
                           2/ Zarządzanie Dziedzictwem Materialnym i Niematerialnym 
specjalności mgr: 1/ Turystyka Historyczna
                             2/  Zarządzanie Dziedzictwem Materialnym i Niematerialnym
                            3/  Kultury Azji
 
Kierunek Archiwistyka, Zarządzanie Dokumentacją i Infobrokerstwo (praktyczny)
specjalności lic.: 1/ Archiwistyka, Zarządzanie Dokumentacją i Infobrokerstwo
specjalności mgr: 1/ Archiwistyka
                             2/ Zarządzanie Dokumentacją i Infobrokerstwo
 
Kierunek Historia (ogólnoakademicki)
specjalności lic.: 1/ Historia Kościoła 
                           2/ Europa Wschodnia 
                           3/ Doktryny Polityczne i Prawne
specjalności mgr: 1/ Historia Kościoła 
                            2/ Europa Wschodnia 
                           3/ Doktryny Polityczne i Prawne
                           4/ Genealogia
 
Studia III stopnia (doktoranckie)
historia
 
INSTYTUT HISTORII SZTUKI
Kierunek Historia Sztuki 
studia lic. historia sztuki
studia mgr historia sztuki
 
Kierunek Ochrona Dóbr Kultury
studia lic. Ochrona Dóbr Kultury
 
MIĘDZYUCZELNIANY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 
studia lic. Muzyka Kościelna
studia mgr Muzyka Kościelna

 

Funkcję Dziekana Wydziału Historii Kościoła, a następnie Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego pełnili kolejno: prof. dr hab. Janina Bieniarzówna (1981-1991), ks. doc. dr hab. Stanisław Piech (1991-1994), ks. prof. dr hab. Janusz Wycisło (1994-2004), ks. dr hab. Jan Józef Janicki, prof. PAT (p.o. dziekana, 2004), ks. dr hab. Jan Szczepaniak, prof. PAT (2004-2009), ks dr hab. Józef Wołczański, prof. UPJPII (2009-2012), ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak (2012-2016), ks. prof. dr hab. Jacek Urban (2016-)

W dniu 7 maja 2009 r. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej podjęła uchwałę przyznającą kierunkowi historia prowadzonemu przez Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII akredytację na 5 lat i wręczyła certyfikat jakości kształcenia. 1 czerwca 2019 roku dzięku udziałowi w szkoleniu z zakresu tutoringu 10 pracowników naukowych Wydziału, nasza uczelnia uzyskała certyfikat Szkoły Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020