O Wydziale


Nazwy obcojęzyczne Wydziału:
Facultas Historiae et Hereditatis Culturalis
Faculty of History and Cultural Heritage
Faculté d'Histoire et du Patrimoine Culturel
Факультет истории и культурного наследия
Факулътет iсторiї i культурної cnaдщини
Facoltà di Storia e Patrimonio Culturale

"Celem działalności Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego jest badanie i upowszechnianie znajomości dziejów Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem jego roli w historii i kulturze narodów słowiańskich, w tym przede wszystkim Polski.
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego prowadzi także studia międzyuczelniane, międzywydziałowe, przywydziałowe, podyplomowe, kursy specjalistyczne, szkolenia i warsztaty, których celem jest aktualizacja, doskonalenie i pogłębianie wiedzy uzyskanej w trakcie studiów zasadniczych oraz propagowanie historii Kościoła i kultury.
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego realizuje wymogi i standardy akredytacyjne w zakresie jakości kształcenia i jej oceny, systemu punktów kredytowych oraz współpracy z innymi ośrodkami naukowymi."

Statut UPJPII, pkt. 159, 156-166

Wydział Historii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie został utworzony decyzja Jana Pawła II na mocy motu proprio "Beata Hedvigis" z 8 grudnia 1981 r. W 2008 została zmieniona nazwa wydziału z Wydziału Historii Kościoła na Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego. W tymże roku dokonano reformy struktury Wydziału powołując trzy instytuty: Instytut Historii, Historii Sztuki i Kultury oraz Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej.

Wydział kształci studentów na studiach licencjackich (I stopnia) oraz magisterskich-uzupełniających (II stopnia). Studia I stopnia realizowane są na kierunkach:
- Historia (specjalności: historia Kościoła, Europa Wschodnia: I – III rok; Archiwistyka, Doktryny polityczne i prawne: kontynuacja)
- Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
- Turystyka historyczna
- Historia Sztuki
- Ochrona dóbr kultury
- Muzyka kościelna.
Studia II stopnia realizowane są na kierunkach:
- Historia (specjalności: historia Kościoła, Europa Wschodnia, Archiwistyka, Doktryny polityczne i prawne)
- Historia Sztuki
- Muzyka kościelna.

W ramach Wydziału działają również następujące Pracownie: Pracownia Inwentaryzacji Zabytków (od 2007 r.), Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej (od 2008 r.), Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych (od 2013 r.)

Funkcję Dziekana Wydziału Historii Kościoła, a następnie Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego pełnili kolejno: prof. dr hab. Janina Bieniarzówna (1981-1991), ks. doc. dr hab. Stanisław Piech (1991-1994), ks. prof. dr hab. Janusz Wycisło (1994-2004), ks. dr hab. Jan Józef Janicki, prof. PAT (p.o. dziekana, 2004), ks. dr hab. Jan Szczepaniak, prof. PAT (2004-2009), ks dr hab. Józef Wołczański, prof. UPJPII (2009-2012), ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak (2012)

W dniu 7 maja 2009 r. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej podjęła uchwałę przyznającą kierunkowi historia prowadzonemu przez Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII akredytację na 5 lat i wręczyła certyfikat jakości kształcenia.

Liczbowa charakterystyka Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego

Kadra (stan na 12.01.2012)
Profesorowie tytularni: 11
Profesorowie UPJPII: 8
Doktorzy habilitowani: 9
Doktorzy: 33

Studenci (stan na 12.01.2012)
Studia stacjonarne: 512
Studia niestacjonarne: 9
Studia doktoranckie: 55
Studia podyplomowe: 55


<< Wstecz | Dalej >>


Europa Wschodnia | Historia | Instytut Historii Sztuki i Kultury | Muzyka