Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego


Nazwy obcojęzyczne Wydziału:

Facultas Historiae et Hereditatis Culturalis

Faculty of History and Cultural Heritage

Faculté d'Histoire et du Patrimoine Culturel

Факультет истории и культурного наследия

Факулътет iсторiї i культурної cnaдщини

Facoltà di Storia e Patrimonio Culturale"Celem działalności Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego jest badanie i upowszechnianie znajomości dziejów Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem jego roli w historii i kulturze narodów słowiańskich, w tym przede wszystkim Polski.

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego prowadzi także studia międzyuczelniane, międzywydziałowe, przywydziałowe, podyplomowe, kursy specjalistyczne, szkolenia i warsztaty, których celem jest aktualizacja, doskonalenie i pogłębianie wiedzy uzyskanej w trakcie studiów zasadniczych oraz propagowanie historii Kościoła i kultury.

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego realizuje wymogi i standardy akredytacyjne w zakresie jakości kształcenia i jej oceny, systemu punktów kredytowych oraz współpracy z innymi ośrodkami naukowymi."Statut UPJPII, pkt. 159, 156-166Wydział Historii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie został utworzony decyzja Jana Pawła II na mocy motu proprio "Beata Hedvigis" z 8 grudnia 1981 r. W 2008 została zmieniona nazwa wydziału z Wydziału Historii Kościoła na Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego. W tymże roku dokonano reformy struktury Wydziału powołując trzy instytuty: Instytut Historii, Historii Sztuki i Kultury oraz Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej.Wydział kształci studentów na następujących kierunkach: Historia (specjalności: historia Kościoła, Europa Wschodnia, Archiwistyka, Doktryny polityczne i prawne, Religie Bliskiego i Środkowego Wschodu, Sztuka), Historia Sztuki, Ochrona dóbr kultury, Muzyka kościelna).W ramach Wydziału od 2007 r. działa Pracownia Inwentaryzacji, zaś od 2008 r. Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej.Funkcję Dziekana Wydziału Historii Kościoła, a następnie Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego pełnili kolejno: prof. dr hab. Janina Bieniarzówna (1981-1991), ks. doc. dr hab. Stanisław Piech (1991-1994), ks. prof. dr hab. Janusz Wycisło (1994-2004), ks. dr hab. Jan Józef Janicki, prof. PAT (p.o. dziekana, 2004), ks. dr hab. Jan Szczepaniak, prof. PAT (2004-2009), ks dr hab. Józef Wołczański, prof. UPJPII (od 2009).W dniu 7 maja 2009 r. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej podjęła uchwałę przyznającą kierunkowi historia prowadzonemu przez Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII akredytację na 5 lat i wręczyła certyfikat jakości kształcenia.Liczbowa charakterystyka Wydziału Historii i Dziedzictwa KulturowegoKadra (stan na 12.01.2012)

Profesorowie tytularni: 10

Profesorowie UPJPII: 7

Doktorzy habilitowani: 10

Doktorzy: 36Studenci (stan na 12.01.2012)

Studia stacjonarne: 512

Studia niestacjonarne: 9

Studia doktoranckie: 55

Studia podyplomowe: 55

<< Wstecz | Dalej >>


Europa Wschodnia | Historia | Instytut Historii Sztuki i Kultury | Muzyka